Search

Kaju Badam(kg)

৳. 1400৳.

Kath Badam(kg)

৳. 1150৳.

Kismish-Golden(kg)

৳. 720৳.

Kismish-Long(kg)

৳. 540৳.

Ciya Seed(kg)

৳. 550৳.

White Chira (1kg)

৳. 60৳.

China Badam 1kg

৳. 210৳. 230

Lal Chira 1kg

৳. 70৳.

Tokma Dana per kg

৳. 120৳.

Kaju Badam(kg)

৳. 1400 ৳.

Kath Badam(kg)

৳. 1150 ৳.

Kismish-Golden(kg)

৳. 720 ৳.

Kismish-Long(kg)

৳. 540 ৳.

Ciya Seed(kg)

৳. 550 ৳.

White Chira (1kg)

৳. 60 ৳.

China Badam 1kg

৳. 210 ৳. 230

Lal Chira 1kg

৳. 70 ৳.

Tokma Dana per kg

৳. 120 ৳.